Teaching DEMO

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
DEMO将每日重置,由于每天参与试用的人众多,系统可能会误删数据因为出问题,请联系管理员重置修复,谢谢!

开源版后台

 

管理员账户:admin  123456

教师用户:teacher 123456

学生账户:student 123456

商业版后台

管理员账户:admin  123456

教师用户:teacher 123456

学生账户:student 123456


其他公司定制的案例