PaaS平台托管

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

将您的专属系统托管到我们的PasS平台,数据完全隔离。您只需专注于教学和运营,运维由我们来负责。

也支持独立部署到您的服务器。

  • 数据系统级隔离,定时备份,保障数据安全
  • 服务器弹性伸缩,支持无限学员数量
  • 24小时系统健康监控